19 November 2015

Các ngôn ngữ thứ 7 tại Liên Hợp Quốc - EsperantoNếu ngôn ngữ quốc gia của bạn không có trong ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc, nó cho phép chúng ta trở nên Quốc tế ngữ là ngôn ngữ chính.Esperanto là dễ dàng để tìm hiểu ngôn ngữ. Học sinh cần ít 200 giờ. Nhưng ngôn ngữ tiếng Anh cần nhiều hơn 3200 giờ.

Đất nước của bạn tiết kiệm rất nhiều tiền nếu bạn hỗ trợ Quốc tế ngữ là ngôn ngữ thứ 7 tại Liên Hợp Quốc

Đừng nghĩ rằng đất nước của bạn có một tỷ người, theo yêu cầu của bạn được chấp nhận của tổ chức.

Chỉ có chúng ta được thống nhất giữa các quốc gia mà ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc và yêu cầu được chấp nhận Quốc tế ngữ là ngôn ngữ chính thức 7 tại Liên Hiệp Quốc là ý nghĩa hơn.

UNESCO khuyến nghị Esperanto là ngôn ngữ quốc tế. Bạn có thể đọc các độ phân giải trên trang web chính thức của UNESCO.

Không lãng phí thời gian, làm đơn khởi kiện lại với nhau và chúng ta có thể sử dụng Quốc tế ngữ là ngôn ngữ thứ 7 tại Liên Hợp Quốc, có lẽ trong năm 2020 năm.

Esperanto Association of Vietnam

http://vea.vn/

Other related reports from Vietnam about Esperanto

http://www.talkvietnam.com/tag/vietnam-esperanto-association/

No comments:

Post a Comment