28 November 2015

Comment:Hindi as UN official language would cost over Rs 82 crore per yearHindi speakers in the world if you work together with the Esperanto speakers to make Esperanto the 7th official language in United Nations, you will gain more.

19 November 2015

Các ngôn ngữ thứ 7 tại Liên Hợp Quốc - EsperantoNếu ngôn ngữ quốc gia của bạn không có trong ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc, nó cho phép chúng ta trở nên Quốc tế ngữ là ngôn ngữ chính.

16 November 2015

ភាសាលើកទី 7 នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ - Esperantoប្រសិនបើមានភាសាជាតិរបស់អ្នកមិនមែនជាភាសាជាផ្លូវការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិវាអនុញ្ញាតឱ្យយើងក្លាយទៅជា Esperanto ជាភាសាផ្លូវការ។

07 November 2015

ภาษาที่ 7 ในสหประชาชาติ -ภาษาเอสเปรันโต (Esperanto)ถ้าภาษาประจำชาติของคุณไม่ได้อยู่ในภาษาราชการของสหประชาชาติจะช่วยให้เรากลายเป็น ภาษาเอสเปรันโต (Esperanto) ภาษาราชการ