14 January 2013

Se vi ŝatas....

Se vi loĝas en eŭropo, ne forgesu pri tiu. Mi ne scias, ke esperantistoj el aliaj kontinentoj povas partopreni tiun.05-07.04.2013 KARLOVO-SOPOT BULGARIO

III-a INTERNACIA FESTIVALO DE E-KANTO, RECITADO, ORATORA KONKURSO


ORGANIZANTOJ :

Bulgara E- Asocio ,AIS Bulgario, Intrenacia Universitato Karlovo


Regionaj komitatoj de kulturo-Karlovo , Sopot

ALTAJ PROTEKTANTOJ : D-ro Emil Kabaivanov- Urbestro de KarlovoVeselin Ličev- Urbestro de Sopot


KATEGORIOJ
por la festivala konkurso-La premioj por partopreno la konkursan programon estos distribuotaj surbaze de la aĝo

-I -a grupo- infanoj ğis 12 jaraĝaj -

-II- a grupo- gelernatoj ğis 18 jaraĝaj

-III-a grupo gestudentoj kaj gejunuloj ğis 35 jaraĝaj

-IV-a grupo ağuloj 36-50 jaraĝaj

-V-a grupo pli aĝaj ol 50 jaraĝajEn čiu grupo aparte estos distribuo de la premioj por individua kaj grupa partopreno/koruso/


TEMOJ por la ORATORA KONKURSO :

ESPERANTO-la plej bona solvo de la problemo pri internacia lingvo

ESPERANTO kaj la EǙROPA UNIO

ESPERANTO kiel rimedo por la interrilato de la homoj

ESPERANTO en la literaturo kaj poezio

LA TRADUKADO el nacia lingvo en Esperanton kaj male

ESPERANTO kiel familia lingvo

ESPERANTO en INTERRETO

ESPERANTO en la hodiaŭa tutgloba mondo

ESPERANTO-la lingvo de la estonta Eŭropo

KIO estas por mi ESPERANTO ?


TRANOKTADO: en komuna loğejo- po 7 euroj por unu tranokto en hoteloj 20-50 euroj por unu tranokto


ALIĜKOTIZO
6 euroj por la partoprenontoj festivalan programon /por gelernantoj kaj gestudentoj la aliğkotizo estas 2 euroj/
12 euroj por gastoj


INTERKONA VESPERO KUN VESPERMANĜO
en restoracio- 10 euroj


FESTIVALA BALO
kun komuna vespermanĝo- 15 euroj


TAGMANĜOJ-
po 5 euroj


POSTFESTIVALA FERIADO 'KARLOVA PRINTEMPO"/7-15.04.2013/

Ripozado kaj ekskursoj al diversaj proksimaj de Karlovo urboj/Plovdiv Kalofer.Kazanlak Bac^kova monakejo,Trojan k.a/Sen aparta aliğkotizo .Tranoktado en komuna loğejo kaj hoteloj / Rimarko :partoprenontoj la Festivalon kaj la Feriadon kiuj tranoktos en la komuna loĝejo uzos rabaton pagonte 50 eurojn por la tuta tranoktado- 10 tranoktoj/


LIMDATO POR RICEVO DE ALIĜILOJ- 30.03.2013
/La aliřkotizoj ,kotizoj por la tranoktoj en la komuna loĝejo,vespernanğoj estas pageblaj al bankokonto aŭ surloke, sed la aliĝiloj devus esti siatempe senditaj por rezervi la tranoktojn/


INVITLETEROJ
por bezonotaj bulgaraj vizoj – kontaktu tuj kun la Organiza komitato

ADRESO POR ALIĜO KAJ INFORMOJ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM


Retadreso
: E-mail:
leonov@rozabg.com /preferinde skribu rete /

Telefonoj : +359 885056469 /tage kaj nokte/ +359 335 5-50-50/nur vespere/

Numero de la bankokonto : Bulgario


BG 12 UNCR 9660
4422 0221 08

BIC/SWIFT/ kodo de Uni Credit Bulbank UNCRBGSF

Prof. Bojidar Stefanov Leonov

/por la Festivalo/


A L I Ĝ I L O

Nomo……………………………………………………………..Telefono…………………..

Adreso……………………………………………………………………..Naskiğtago………

Mi partoprenos la Festivalan programon per kanto JES/NE recitado JES/NE


oratoran konkurson JES/NE

Mi deziras tranokti en komuna loğejo JES/NE

hotelo JES/NE /la tranoktoj en la hotelo devus esti antaŭpagitaj

sendonte la sumon al la bankokonto/

Mi deziras partopreni la interkonan vesperon kun vespermanğo 5.4.2013 JES/NE

Mi deziras partopreni la Festivalan balon kun vespermanğo 6.5.2013 JES/NE

Mi deziras tagmanĝi 5.4 JES / NE 6.4.JES/ NE 7.4. JES /NE

Mi estas vegetariano JES/NE

Mi deziras partopreni la Feriadon "Karlova printempo " JES/NE

……………….2013 SubskriboSENDU LA ALIĜILOJN PREFERINDE TUJ AǙ ĜIS 30.03.2013 !

No comments:

Post a Comment