14 October 2015

Đại diện Việt Nam nên sử dụng ngôn ngữ quốc giaNgày càng có nhiều người biết rằng Liên Hợp Quốc cho phép các đại diện để sử dụng ngôn ngữ dân tộc trong đại hội.

http://webtv.un.org/watch/viet-nam-general-debate-70th-session/4527519495001


Thật không may, đại diện Việt Nam đã không có cơ hội như Thái Lan và Lào.

Có lẽ, người dân Việt Nam nên nói với chính phủ để làm như vậy tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tiếp theo.

Chúng tôi đang trong thời đại internet, chúng ta có thể biết những điều hơn bây giờ.

Xem các thông tin trực tuyến về đại diện của bạn và đại diện khác.

http://webtv.un.org/watch/india-general-debate-70th-session/4524248734001

http://webtv.un.org/search/lao-peoples-democratic-republic-general-debate-70th-session/4521625117001

Tradukita el Google tradukilo


Vietnam representative should use national language

More and more people know that United Nations allowed the representatives to use national language in the general assembly.

Unfortunately, Vietnam representative did not take the opportunity like the Thailand and Laos.

Perhaps, the people of Cambodia should tell the government to do so in the next United Nations General Assembly.

We are in the internet age, we can know more things now.

Watch the online information about your representative and other representative.

No comments:

Post a Comment