13 August 2015

Esperantoจะช่วยลดภาวะสมองเสื่อมภาวะสมองเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถป้องกันได้ถ้าเด็กพูดสองภาษาตั้งแต่อายุยังน้อย 1 ปีถึง 5 ปีเขาหรือเธอสามารถมีอำนาจในความเข้มข้นที่สูงขึ้นและลดโอกาสในการได้รับภาวะสมองเสื่อมในวัยชรา

อ่านรายงาน

The effect is strongest in people who learned a second language before the age of five and in those who are most proficient at their second language. This finding suggests that being bilingual from an early age significantly alters the brain’s structure.” 

http://www.mondeto.com/1/post/2011/09/immediate-and-lasting-advantages-of-early-esperanto-1-brain-building.html

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1

ภาวะสมองเสื่อม หรือ โรคสมองเสื่อม (อังกฤษDementia, มาจากภาษาละติน de- "ออกไป" และ mens มาจาก mentis"จิตใจ") เป็นภาวะการเสื่อมถอยของหน้าที่การรับรู้อันเนื่องมาจากความเสียหายหรือโรคที่เกิดในสมองซึ่งมักเกิดจากการเสื่อมถอยไปตามอายุ แม้ว่าภาวะสมองเสื่อมจะเกิดขึ้นโดยปกติในประชากรผู้สูงอายุ แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้ใหญ่ในทุกระยะ สำหรับกลุ่มอาการที่คล้ายคลึงกันอันเนื่องมาจากหน้าที่ของสมองผิดปกติในประชากรที่อายุน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ความผิดปกติใน
บอกเพื่อนของคุณเกี่ยวกับข้อมูลนี้และเรียนรู้Esperantoด้วยกัน


ค้นหากลุ่มEsperantoไทยใน Facebook

Tradukita de Google

No comments:

Post a Comment